Algemene voorwaarden

Op alle Overeenkomsten die klant met Vinca bloemen aangaat, en op alle diensten en/of producten van Vinca bloemen die Klant afneemt, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Vinca bloemen, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld.


DEFINITIES


“Vinca bloemen”: de besloten vennootschap Vincabloemen, gevestigd aan Vekestraat 29 – Unit C6  –  te 1910 Kampenhout, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 0802.835.049.

“Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Vinca bloemen een Overeenkomst aangaat;

“Overeenkomst”: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Vinca bloemen afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Vinca bloemen plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Vinca bloemen bindt;

“Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

“Website”: de website vincabloemen.be of andere website via welke Vinca bloemen haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.


VERPLICHTINGEN KLANT


Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Vinca bloemen en/of een partij die Vinca bloemen inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.

Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Vinca bloemen Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.


BETALING


Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Vinca bloemen op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.https://vincabloemen.be/over


LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING


  • Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
  • Bezorging is alleen mogelijk op de door Vinca bloemen aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
  • Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.
  • Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming.

HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN


Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:

  • de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
  • duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.

Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.

Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:

  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door contact op te nemen via info@vincabloemen.be .

Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Vinca bloemen retourneren conform de door Vinca bloemen gegeven instructies.

Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Vinca bloemen, Vekestraat 29  Unit C6 | 1910 Kampenhout.

Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Vinca bloemen Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.

Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Vinca bloemen de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.


PRIVACY


Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij persoonsgegevens van de Klant. Vinca bloemen hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.


GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID


Voor zover wettelijk toegestaan is Vinca bloemen niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.

Vinca bloemen garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Vinca bloemen verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Vinca bloemen is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.


WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN


Vinca bloemen behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.

Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Vinca bloemen toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.

Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.


OVERIGE BEPALINGEN


Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Vinca bloemen uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Vinca bloemen de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.

Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Vinca bloemen ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Vinca bloemen behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vinca bloemen.

Vinca bloemen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.

De rechtbank te Antwerpen is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Vinca bloemen en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, ken

0